MŪSŲ MOKYKLA

 Mūsų tikslas

 

1983 m. lietuviška Montessori mokykla "Žiburėlis" atvėrė savo duris lietuvių kilmės vaikučiams.  Mūsų programa pagrįsta daktarės Marijos Montessori pedagogikos principais, mokant tik lietuvių kalba.  Įsikūręs Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, "Žiburėlis" džiaugiasi parama Amerikos lietuvių bendruomenės, pasižyminčios gilių lietuvių kultūros tradicijų puoselėjimu.  "Žiburėlis" taipogi yra Amerikos Montessori sąjungos narys.

Mūsų mokykloje “Žiburėlyje” įtvirtiname sveiką, saugią, aplinką, ir aukščiausios kokybės švietimą. Mes gerbiame visų asmenų teises ir laisves. Ugdome toleranciją, draugiškus skirtingų tautinių, rasinių ir religinių grupių asmenų santykius. Sudarome sąlygas kiekvienam mokiniui puoselėti asmens tapatumą. Tikime, kad šie lūkeščiai remia Marijos Montessori visuotinį švietimo požiūrį.

 

"Žiburėlio" Montessori mokykloje vaikai išmoksta kaip mokytis.  Susikaupdami toje veikloje, kuri jiems įdomi, jie įsitraukia į mokymosi procesą.  Pažinimo džiaugsmą vaikai patiria ir kasdieninėje veikloje, lavindami savo gyvenimiškos praktikos įgūdžius.  Išlaisvindami vaiko vaizduotę mes padedame jam įžvelgti pasaulį, pilną beribių galimybių. Mūsų patyrusios Montessori mokytojos puoselėja kiekvieno vaiko neišsemiamas galimybes ir paremia jį vos atvėrus duris į naują viliojantį, žavų pasaulį.  

Mūsų vaikai yra mokiniai, kūrėjai ir mąstytojai.  Jie sugeba matyti tikslą ir jo siekti.  Jie nebijo rizikos, sunkaus darbo ir klaidų.

 

"Vaikas jau yra filosofas prieš tardamas pirmuosius savo žodžius ir tyrinėtojas prieš žengdamas pirmuosius žingsnius."

Our Mission

The Suburban Lithuanian Montessori school, Žiburėlis, opened its doors in 1983 to welcome all children of Lithuanian descent.  Currently located within the Lithuanian World Center in Lemont, Žiburėlis enjoys the support of a very close American-Lithuanian community deep in strong ethnic traditions. It is also a member of the American Montessori Society.

At Žiburėlis we establish a healthy, safe, environment and the highest quality education. We respect the rights and freedoms of all individuals. We develop tolerance, friendly relations between people of different national, racial and religious groups. We create conditions for each student to cultivate a personal identity. We believe that these expectations support Maria Montessori’s global approach to education.

 

Žiburėlis is a unique school that offers a full immersion school in Lithuanian Monday through Friday.  Its mission is to foster a child’s development using the Montessori Method, as well as teach the Lithuanian culture, language and traditions.  

 

Žiburėlis Montessori school teaches children how to learn.  We inspire children to look at the world as full of possibilities.  Our role is to discover each child's individual capabilities and support him as he begins to explore this exciting, new world.  Our children are learners, doers and thinkers.  They are able to set goals and work toward achieving them.  They are willing to take risks, to work hard and to make mistakes.

Comments

Popular posts from this blog

Montessori “Žiburėlio” mokyklėlės 40-metčio proga bus išleista knygutė

Širdelių diena Montessori mokyklėlėje